کمیته برگزاری
دکتر مهدی یعقوبی
رئیس کنگره
دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] mshdiau.ac.ir
دکتر سعید طوسی زاده
نایب رئیس
استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: info [at] ictck-2016.ir
دکتر مهدی ظریف
دبیر کنگره
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: zarif.mahdi.ir [at] ieee.org
دکتر داود بهره پور
دبیر اجرایی کنگره
استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: bahrepour [at] mshdiau.ac.ir
کمیته علمی
دکتر حمید طباطبایی
دبیر کمیته علمی کنگره
استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: info [at] ictck-2016.ir
دکتر ریحانه کاردهی مقدم
دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی کنترل، الکترونیک، مخابرات و شبکه های هوشمند
دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: r_k_moghaddam [at] mshdiau.ac.ir
دکتر مجید وفایی جهان
دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند
استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: vafaeijahan [at] mshdiau.ac.ir
دکتر مهرداد جلالی
دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار
استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: jalali [at] mshdiau.ac.ir
دکتر داود بهره پور
دبیر علمی پنجمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات، حال و آینده
استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: bahrepour [at] mshdiau.ac.ir
کمیته برگزاری
دکتر محمد علیشاهی
مدیر امور بین الملل کنگره
استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: alishahi [at] ieee.org
دکتر فرزاد تشتریان
دبیر برگزاری کارگاه های آموزشی
استادیار-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: tashtarian [at] mshdiau.ac.ir