پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات. حال و آینده (ITPF 2016) به عنوان بخشی از کنگره بین المللی فناوری، ارتباطات و دانش (ICTCK 2016) در 8 و 9 دی ۱۳۹۵ در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار خواهد شد.

کنفرانس ITPF ۲۰۱۶ محققان، دانشمندان، مهندسان و دانشجویان محقق را با هدف تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجارب خود، ایده های جدید، و نتایج تحقیقات در مورد تمام جنبه های فن آوری اطلاعات، و بحث در مورد چالش های عملی مواجه شده و راه حل سازگار فرا میخواند.

موضوعات اصلی کنفرانس ITPF 2016 عبارتنداز :

 

Tracks

Network Architecture and Protocols
   Modelling and Simulation of Communication Systems
Wireless Sensor Networks
Wired and Wireless Communication
Speech/Image Processing
Computer Graphics
Software Architecture
Data Mining Algorithms
Evolutionary Algorithms
Bioinformatics
Semantic Web
Software Engineering
Intelligent Agents and Systems
Fuzzy Systems
Neural Computing
Machine Learning
Pattern Recognition
Knowledge Engineering
Quantum Computing
Decision Theories
Multimedia and Communication Systems
CAD/CAM/CIM and Simulation
Wireless Ad hoc and sensor network
Virtual Reality and Visualizing
Identity and Trust Management
Attacks and Prevention of Online Fraud
Information Systems Management
Computer Security
Web and Internet Computing
Network and Wireless Network Security
Knowledge-Based and Expert Systems
Cloud Computing
Natural Language Processing
Agent-based Learning and Knowledge Discovery
Distributed Decision Making
Information and Decision Systems
Dynamic Systems Modeling
Parallel Computing Applications in Identification
Network on Chip
Computer Science and Engineering
Bio-inspired Networks
Networking and Internet
Data Compression, Encryption and Communications
Information Systems
Knowledge management
Human resource management with IT concentration
Challenges of E-government
Future research and role of IT
Outsourcing and IT
Change management and IT
Strategic management and IT
E- commerce
Human interaction and IT(challenges and impacts of IT on organizational bihavior)
Project management and IT