کلیه مباحث زیر شاخه گرایشهای کنترل،مخابرات، الکترونیک، قدرت از جمله:
نانو الکترونیک
آشوب

پردازش تصویر

روباتیک

کنترل بهینه

بهینه سازی هوشمند

مدلسازی و کنترل سیستمهای غیرخطی

عدم قطعیت در مدلسازی و کنترل

کنترل فازی

شبکه های عصبی 

یادگیری تقویتی

مخابرات نوری

مخابرات امن و رمز نگاری

میدان و امواج 

مخابرات سیستم

کنترل و ابزار دقیق و اتوماسیون
دیسپاچینگ و مخابرات
بهره‌وری و مدیریت انرژی
ماشین‌های الکتریکی
تولید انرژی الکتریکی
بازار برق
توزیع انرژی الکتریکی
انتقال انرژی الکتریکی
انرژی‌های تجدیدپذیر
شبکه‌های هوشمند
ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع