بکارگیری تکنیک‌های هوشمند جهت بهبود عملیات مسیریابی در شبکه‌های اقتضایی متحرک
Paper ID : 1008-ICTCK (R3)
Authors:
1نجمه رستگار, 2محمد قاسم زاده *
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد
2عضو هیئت علمی، دانشگاه یزد
Abstract:
شبکه‌های اقتضایی متحرک نوع خاصی از شبکه‌های بی‌سیم می‌باشند که شامل مجموعه‌ای از گره‌های متحرک توزیع شده‌اند که بدون پشتیبانی مدیریت مرکزی، یک شبکه موقت را می‌سازند و با همدیگر به‌طور بی‌سیم ارتباط دارند. در آن‌ها هر گره متحرک هم به‌عنوان مسیریاب و هم ترمینال عمل می‌کند. این شبکه‌ها فاقد زیرساخت هستند و توپولوژی در آن‌ها ثابت نیست. طبیعی‌ترین مزیت استفاده از این شبکه‌ها عدم نیاز به ساختار فیزیکی و امکان ایجاد تغییر در ساختار مجازی آن‌هاست. به دلیل عدم قطعیت ذاتی و خصوصیات شبکه‌های اقتضایی متحرک، از قبیل پویا بودن توپولوژی، فقدان زیرساخت ارتباطی ثابت و محدودیت انرژی، مسئله مسیریابی یکی از مشکلات آن‌ها می‌باشد و یافتن یک مسیر بهینه، مسئله‌ای دشوار به‌حساب می آید؛ همچنین مسئله کشف و نگهداری مسیر از اهمیت خاصی برخوردار است. الگوریتم‌های مسیریابی گوناگون و متعددی برای این شبکه‌ها ارائه شده است که هرکدام دارای ویژگی‌ها، معایب و مزایای خاصی می‌باشند. پروتکل‌های مسیریابی اصلی و مبنایی، کوتاه‌ترین مسیر را بکار می‌گیرند، در حالیکه می توان نشان داد کوتاه‌ترین مسیر لزوماً همیشه بهترین مسیر نیست. برای یافتن بهترین مسیر با توجه به معیارهای مورد نظر می توان از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بهره گرفت. در این پایان‌نامه با ایجاد تغییراتی در پروتکل مورد نظر و به دنبال آن ارائه و تحلیل یک سیستم فازی با چهار ورودی: تعداد گره‌های میانی مسیر، میانگین سرعت گره‌های میانی، تراکم مسیر و میانگین انرژی باقیمانده در گره‌های میانی، عملکرد یک روش مبتنی بر سیستم های هوشمند مورد بررسی قرار می گیرد.
Keywords:
شبکه‌های اقتضایی، مسیریابی، سیستم فازی، روش های هوش مصنوعی هوشمند
Status : Paper Accepted