استفاده از خوشه‏ بندی مبتنی بر اعتماد آگاه از اطمینان برای افزایش دقت و پوشش در سیستم‏ های پیشنهاددهنده
Paper ID : 1014-ICTCK (R2)
Authors:
سمانه شیبانی *, حسن شاکری
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Abstract:
برای افزایش کارآمدی سیستم ‏های پیشنهاددهنده مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی، رویکردهای مکملی توسط محققان معرفی شده است. در این مقاله یک راهکار جدید برای این منظور با استفاده از خوشه‌بندی گراف و درنظرگرفتن اعتماد معرفی می‌شود. پس از ساخت گراف اولیه کاربر/آیتم، برچسب یال‌ها بر اساس ویژگی‌های کاربران و اقلام مقداردهی اولیه می‌شود و سپس بر اساس ارزشیابی‌های ارائه‌شده توسط کاربران در مورد کالاها این برچسب‌ها به‌روزرسانی می‌شود. برچسب هر یال علاوه بر شباهت بازخوردها به اعتماد صریح و ضمنی بین هر جفت کاربر نیز وابسته است.
در مدل اعتماد پیشنهادی، نقش پارامتر اطمینان به عنوان میزان باور به درستی تخمین اعتماد مورد توجه قرار گرفته است. پارامتر اطمینان، به عنوان تابعی از تعداد ارزشیابی‌ها تعیین می‌گردد. برای بازنمایی و تجمیع نظرات اعتماد صریح و ضمنی از مدل منطق ذهنی استفاده می‌شود. خوشه‌بندی گراف با استفاده از الگوریتم تعیین خلوت‌ترین زیرگراف انجام می‌گیرد.
راهکار پیشنهادی بر روی مجموعه‏ داده‏ های Epinions و FilmTrust مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی از نظر معیارهای مختلف دقت شامل میانگین قدرمطلق خطا، دقت، یادآور و F1 و همچنین معیار پوشش ارزیابی (RC) تقریباً در همه شرایط نتایج بهتری نسبت به دو روش مطرح موجود ارائه می‌کند.
Keywords:
سیستم پیشنهاددهنده، فیلترینگ مشارکتی، خوشه‌بندی، اعتماد، اطمینان
Status : Paper Accepted