تعقیب کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری با مرتبه‌های غیر یکسان به کمک مد لغزشی
Paper ID : 1046-ICTCK (R2)
Authors:
فاطمه سعیدی زاده *1, ناصر پریز2, سید عابد حسینی2
1دانشگاه آزاد واحد مشهد
2کمیته علمی
Abstract:
این مقاله به مسئله تعقیب با روش مد لغزشی برای کلاسی از سیستم‌های مرتبه کسری با مرتبه‌های مشتق غیر یکسان می‌پردازد. نوآوری اصلی این مقاله استفاده از خواص تعریف‌ شده در حسابان کسری، برای تبدیل سیستم با مرتبه‌های غیر یکسان به سیستم معادلی با مرتبه‌های یکسان است. این روش برای سایر سیستم‌های مرتبه کسری با مرتبه‌های مشتق غیر یکسان نیز قابل توسعه است، که می‌تواند منجر به ساده‌سازی سیستم شود. در این حالت می‌توان از خواص سیستم‌های مرتبه کسری با مرتبه‌های یکسان استفاده نمود که تعاریف ساده‌تری دارند و ویژگی‌های به اثبات رسیده آن‌ها موجود است.
در این مقاله به کمک روش مد لغزشی معمولی مسئله تعقیب یک سیگنال سینوسی بررسی شده است. نوشتن سیستم معادل در این مسئله، امکان تعریف یک صورت کلی از سطح لغزش‌های پایدار را فراهم کرده است. درنهایت پس از پیشنهاد سطح لغزش، کنترل‌کننده طراحی‌شده و نتایج با توجه به سطح لغزش‌های پیشنهادی مقایسه شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که صادق بودن در شروط ریاضی برای طراحی کنترل‌کننده خوب کافی نیست و بین نتایج حاصل از انتخاب‌های مختلف، تفاوت‌های فراوانی وجود دارد.
Keywords:
کنترل مد لغزشی، سیستم مرتبه کسری با مشتقات غیر یکسان، تعقیب
Status : Paper Accepted