حفظ قابلیت اطمینان منابع در شبکه های بی سیم سیار از طریق تعمیر گره های ناقص
Paper ID : 1055-ICTCK (R5)
Authors:
فاطمه قاسم زاده *
دانشگاه آزاد
Abstract:
شبکه بی سیم سیار (MANET)مجموعه ای ازگره های مستقل استکه بطور خودکار از طریق لینک های بی سیم، بدون نیاز به زیرساخت ثابت یا مدیریت متمرکز تشکیل یافته است. گره های سیار بسته ها را به یکدیگر ارسال می کنند و اجازه می دهند ارتباط بین گره ها، گام به گام برقرار شود. بعلت ماهیت زیرساخت های پویا و عدم نظارت متمرکز، حفظ قابلیت اطمینان یکی از چالش های مهم این حوزه به شمار می رود که به استحکام لینک بین گره های شبکه بستگی دارد. در مطالعات اخیر، قابلیت اطمینان این شبکه ها با وجود گره های خراب، بر اساس محدوده انتقال گره ها و فاصله بین آنها، با استفاده از یک مدل دودویی بررسی شده است. اما، قدرت سیگنال بنا به دلایلی مانند نویز، محو شدن و یا اثرات تداخل، حتی در محدوده انتقال، بدتر می شود، در نتیجه احتمال ارتباط موفق کاهش می یابد. از این رو در این مقاله، مدل قابلیت اطمینان لینک مبتنی برانتشار بجای یک مدل دودویی ارائه شده که از گره هایی با توزیع شکست معین برای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکهMANETاستفاده می نماید و سپس با ارائه یک روش جدید سعی شده قابلیت اطمینان شبکه حتی پس از خرابی گره ها حفظ شود.
Keywords:
اتصال، شبکه بی سیم سیار، شکست، قابلیت اطمینان شبکه، مدل انتشار
Status : Paper Accepted