کنترل فازی-تطبیقی سیستم های دینامیک با رویکردی مبتنی بر جزئی بودن به سلسله-مراتب در سیستمهای فازی
Paper ID : 1066-ICTCK (R1)
Authors:
سید احسان عادل رستخیز, محمدرضا اکبرزاده توتونچی *
دانشگاه فردوسی مشهد
Abstract:
در این مقاله یک سیستم فازی سلسله مراتبی، مبتنی بر میزان جزئی بودن قوانین، ارائه و برای کنترل تطبیقی سیستم های غیر خطی دینامیک به خدمت گرفته شده است. در سطح نخست از این ساختار، تعداد اندکی قانون کلی فضای کاری یک سیستم هدف را در قالب رژیم های مختلف طبقه بندی می کنند. سطح دوم نیز با قوانین جزئی تر، نسبت به سطح اول، وظیفه ی تطبیق با رفتار سیستم هدف را برعهده دارد. فرآیند استنتاج سلسله مراتبی، ابتدا رژیم غالب سیستم را با استفاده از قوانین سطح نخست و با رویکردی رقابتی مشخص می کند. پس از آن فرآیندهای استنتاج و تطبیق فازی در سطح دوم به قوانین جزئی مؤثر در رژیم غالب محدود می گردد. در نتیجه پایگاه قوانین به شکلی پویا محلی سازی شده و بار محاسباتی کنترل کننده به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. قواعد تطبیق پارامترها نیز براساس نظریه پایداری لیاپانف استخراج شده اند چنان که همگرایی مجانبی فراگیر خطای ردیابی و کراندار بودن پارامترهای کنترل کننده را تضمین می نمایند. نتایج حاصل از شبیه سازی رویکرد پیشنهادی برای کنترل یک پاندول معکوس، کارآمدی آن را از منظر پایداری، دقت و نیز کاهش بار محاسباتی تایید می کنند.
Keywords:
کنترل تطبیقی، سیستم های فازی، ساختار سلسله مراتبی، جزئی بودن فازی.
Status : Paper Accepted