مدل سازی مدارهای آشوبناک چوا با استفاده از منطق فازی
Paper ID : 1075-ICTCK (R2)
Authors:
فاطمه شارعی امرقان *1, مهدی یعقوبی2
1دانشگاه آزاد اسلامی
2کمیته علمی
Abstract:
در این مقاله ، به مدلسازی رفتار مدار چوآ مبتنی بر ممریستور با سیستم فازی می پردازیم. این مدار با جایگزینی ممریستور به عنوان مقاومت غیر خطی در مدار چوآ انجام شده، وتنها با استفاده از چهار عنصر مداری اولیه طراحی شده است .علت مدلسازی رفتار مدار چوآ با سیستم فازی به دلیل ویژگیهای رفتار آشوبناک غیر خطی شدید، پیچیده و حساس به شرایط اولیه می باشد، لذا مدلسازی آن با پارامترهای معین مداری نخواهد توانست رفتار را به درستی پوشش دهد. از این رو یک مدل فازی که توانایی مدلسازی رفتار همراه با نامعینی را دارد، می تواند کاندیدای مناسبی برای مدلسازی رفتار آشوب داشته باشد. در این مقاله، روش مدلسازی فازی تاکاگی -سوگنو T-S برای مدل کردن سیستم های آشوبناک با توجه به ویژگی های آشوب و همگرایی آنها به نقاط تعادل بررسی و ارائه شده است. نتایج حاصل از مدلسازی نشان می دهد این مدلسازی دقیق انجام شده است.
Keywords:
آشوب ، مدلسازی فازی، مدار چوآ، ممریستور
Status : Paper Accepted