کنترل با تشخیص و تحمل خطای یک موتور BLDC سه فاز با استفاده از کنترل کننده ANFIS
Paper ID : 1076-ICTCK (R5)
Authors:
علیرضا سعادتمند *1, نادر سرگلزائی2
1دانشجو
2استاد
Abstract:
در این تحقیق برای بهبود هرچه بیشتر عملکرد موتورهای BLDC در شرایط خطای مدار باز درایو که طبق آمار 38% از تمام خطاهای این موتورهارا تشکیل می دهد ، بر روی تشخیص و کنترل تحمل خطای درایو موتور BLDC تحقیق شده است. برای تشخیص خطای مدار باز درایو از یک روش بهینه سازی حالات سوئیچینگ استفاده شده و روش کنترل تحمل خطای درایو موتور بر اساس استراتژی FOC است که به منظور بهبود گشتاور تولید شده و سرعت موتور در شرایط خطای مدار باز هر دو دامنه و زاویه فاز اصلی برای فازهای سالم باقی مانده اصلاح می شود. همچنین برای بهبود رفتار هرچه بیشتر سیستم از یک کنترل کننده ANFIS به جای کنترل کننده PI مرسوم استفاده شده و عملکرد دو کنترل کننده با یکدیگر مقایسه می شود. اثر بخشی فرایند ذکر شده از طریق شبیه سازی در سیمولینک متلب برای موتور BLDC سه فاز نشان داده شده است.
Keywords:
موتورهای BLDC ، مبدل توان ، تشخیص و کنترل تحمل خطا ، کنترل FOC ، کنترل کننده ANFIS
Status : Paper Accepted