بهبود رفتار سیستم درایو یک موتور BLDC پنج فاز در حالت خطای مدار باز با استفاده از کنترل کننده ANFIS
Paper ID : 1077-ICTCK (R3)
Authors:
1علیرضا سعادتمند *, 2نادر سرگلزائی
1دانشجو
2استاد
Abstract:
اینورتر منبع ولتاژ موتورهای BLDC پنج فاز ، تامین کننده برق موتور در معرض خطای مدار باز است و نیاز به طراحی یک الگوریتم کنترل تحمل خطا و یک بلوک تشخیص خطا دارد. در این تحقیق برای تشخیص خطای مدار باز یک فاز و دو فاز درایو ، از یک روش بهینه سازی حالات سوئیچینگ استفاده شده و روش کنترل تحمل خطای درایو موتور بر اساس یک استراتژی FOC است که به منظور بهبود گشتاور تولید شده و سرعت موتور در شرایط خطای مدار باز هر دو دامنه و زاویه فاز اصلی برای فازهای سالم باقی مانده اصلاح می شود. همچنین برای بهبود رفتار هرچه بیشتر سیستم از یک کنترل کننده ANFIS به جای کنترل کننده PI مرسوم استفاده شده و عملکرد دو کنترل کننده با یکدیگر مقایسه می شود. اثر بخشی فرایند ذکر شده از طریق شبیه سازی در سیمولینک متلب برای موتور BLDC پنج فاز نشان داده شده است.
Keywords:
موتورهای BLDC پنج فاز ، اینورتر منبع ولتاژ ، تشخیص و کنترل تحمل خطا ، کنترل FOC ، کنترل کننده ANFIS
Status : Paper Accepted