بررسی تاثیرات شارژ خودرو الکتریکی از دیدگاه اقتصادی
Paper ID : 1078-ICTCK (R1)
Authors:
هما دادگرنژاد *
دانشجوی کارشناسی دانشگاه ازاد
Abstract:
خودرو الکتریکی با داشتن نیروی محرکه حاصل از انرژی الکتریسیته همواره گزینه ای جذاب برای صنعت حمل و نقل بوده است بر اساس نتایج و تحقیقاتی که در طی سال های اخیر انجام شده است میزان قیمت سوخت های فسیلی به دلایل سیاسی و اقتصادی و غیره همواره در حال تغییر و با روندی صعودی در حال افزایش است .در حالی که قیمت انرژی برق شیب بسیارمالایمی را دارا است از همین رو جایگزینی خودرو الکتریکی با خودرو های سوخت فسیلی بسیار جذابتر است در این مقاله تاثیر حضور و عدم حضورخودرو الکتریکی بر منحنی مصرف روزانه برق و تاثیر آن بر میزان آمادگی نیروگاه های سوخت فسیلی وهمچنین مساله پخش بار اقتصادی برای نیروگاه های سوخت فسیلی وبررسی اقتصادی مصرف انرژی خودرو الکتریکی از دید مالک خودرو مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در صورت زمانبندی شارژ وتخلیه شارژ خودرو الکتریکی می تواند به عنوان یک وسیله جایگزین خودروهای سوخت فسیلی باعث بهبود پارامترهای مرتبط با منحنی مصرف برق و درنتیجه کاهش هزینه های مربوط به تولید برق خواهد شد
Keywords:
خودرو الکتریکی،پیک سایی،رزرو،پخش بار، اقتصادی،بازار برق
Status : Paper Accepted