تحلیل امن داده های بزرگ در محیط ابری برای بهبود کارائی تجاریی بانک ها
Paper ID : 1085-ICTCK (R2)
Authors:
مهدی عباسی *1, بابک مجیدی2, محمد طهرانی2
1دانشجو
2استادیار دانشگاه خاتم تهران
Abstract:
حریم خصوصی تفاضلی یک مدل توسعه یافته برای انتشار اطلاعات حساس، درحالیکه حریم خصوصی حفاظت میشود. روشهای زیادی برای اجرای حریم خصوصی تفاضلی به نمایش گذاشته شده است، که یکی از این روشها تجزیه و تحلیل رگرسیون است. راهحلهای زیادی برای تجزیه و تحلیل رگرسیون وجود دارد و چون ما در این مقاله میخواهیم دادههای بانک را مورد ارزیابی قرار دهیم به یک روشی نیاز داریم تا بهترین جواب با بهترین دقت و بیشترین امنیت را در پی داشته باشد. در این مقاله یک روش حفظ حریم خصوصی برای کلاس بزرگی از تجزیه و تحلیل مبتنی بر بهینه سازی مطرح شده است. تفاوت این روش با دیگر روشها در اضافه کردن نویز به تابع هدف به جای نتایج است. ما این روش را به دو مدل رگرسیون به نامهای رگرسیون خطی و رگرسیون لجیستیک که بیشترین استفاده را در تجزیه و تحلیل رگرسیون دارند اعمال کردهایم. ما این روش را بر روی داده های بانک پاسارگاد پیادهسازی کردهایم. نتایج نشان میدهد این روش بسیار موثر و مناسب است وبه صورت قابل توجهی نسبت به راهحلهای موجود بهتر است.
Keywords:
حریم خصوصی تفاضلی، رگرسیون، داده های بانک، داده های بزرگ، داده کاوی.
Status : Paper Accepted