الگوریتم ردیابی چشم با استفاده از فیلتر کالمن چند مدلی
Paper ID : 1090-ICTCK (R3)
Authors:
1سید حسن ضیافتی باقرزاده *, 2سعید طوسی زاده
1دانشجو مهندسی برق-کنترل
2کمیته علمی
Abstract:
امروزه ردیابی چشم از اهمیت بسیار بالایی در توسعه سیستم‌های کامپیوتری مرتبط با انسان و آنالیز احساسات آن دارد. هدف از این مقاله نیز ارائه الگوریتم به منظور بهبود کارایی ردیابی چشم فرد در تصویر می‌باشد. در این مقاله از فیلتر کالمن چند مدلی برای بهبود کارایی چشم استفاده شده است. در فیلتر کالمن کلاسیک از یک مدل برای تخمین هدف استفاده می‌شود ولی در فیلتر کالمن چند مدلی از چند مدل برای تخمین هدف استفاده می‌شود. مهمترین ویژگی فیلتر کالمن چند مدلی بهبود کارایی و کاهش خطای تخمین آن نسبت به فیلتر کالمن کلاسیک می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی از دو بخش ساخته شده که در بخش اول مکان اولیه چشم تشخیص داده می‌شود. در این قسمت از ماشین بردار پشتیبان(SVM) استفاده شده. همچنین در بخش دوم، به تخمین موقعیت چشم در فریم بعدی با استفاده از فیلتر کالمن چند مدلی که در آن مدل‌های سرعت ثابت و شتاب ثابت به کار رفته است، پرداخته می‌شود .
Keywords:
ردیابی چشم، فیلتر کالمن چندمدلی، ماشین بردار پشتیبان، پردازش تصویر.
Status : Paper Accepted