ارائه یک الگوریتم مسیریابی برای ترافیک‌های اولویت‌دار در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب
Paper ID : 1092-ICTCK (R3)
Authors:
1زهره صالحی *, 2عباسعلی رضایی
1دانشگاه آزاد اسلامی
2دانشگاه پیام نور
Abstract:
شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب متشکل از عناصری شامل حسگر ، پردازشگر و عناصر ارتباطی هستند که به مدیر شبکه امکان می‌دهند تا وقایع مشاهده‌شده در یک منطقه در بستر دریا را اندازه‌گیری ،مشاهده و به آن‌ها بر اساس نیاز پاسخ دهد. شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآبی باعث فراهم شدن کاربردهایی ازجمله : جمع‌آوری داده‌های اقیانوسی ، نمونه‌برداری اقیانوسی ، نمایش محیط و آلودگی‌های آن ،اکتشافات دور از ساحل ، پیشگیری از بلایای طبیعی ، کمک به دریانوردی ، نظارت و تاکتیک‌های جنگی و شناسایی معادن ، می‌شود .با توجه به اینکه بیش از 95% جهان را آب فراگرفته است لذا استفاده از این شبکه‌ها برای کاربردهای مختلف بیشتر موردتوجه قرارگرفته است در این مقاله یک الگوریتم مسیریابی برای ترافیک‌های اولویت‌دار در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآب ارائه‌شده است. این روش ضمن اولویت‌بندی و کلاس‌بندی ترافیک‌ها به ترافیک‌های با اولویت و ترافیک‌های با اولویت پایین و اختصاص الگوریتم برای هر اولویت سعی در بهبود پارامترهای کیفیت سرویس بر اساس نیاز دارد. ما روش پیشنهادی را با روش GEDAR به کمک شبیه‌ساز OPNET مقایسه کرده‌ایم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که پروتکل پیشنهادی در مواردی همچون نرخ اتلاف بسته، تأخیر انتها به انتها و انرژی باقی‌مانده بهتر از GEDAR عمل می‌کند.
Keywords:
شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآبی، مسیریابی، ترافیک اولویت‌دار
Status : Paper Accepted