ارائه روشی در مهاجرت با استفاده از تقسیم بندی ماشین‌ مجازی با هدف کاهش انرژی در محیط محاسبات ابری
Paper ID : 1093-ICTCK (R1)
Authors:
1سیده سپیده حامدشماعی *, 2حسن احمدی ترشیزی
1دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Abstract:
محاسبات ابری یکی از فناوری های جدید روز دنیا به حساب می آید، که با رشد سریعی در حال پیشرفت است. در محیط ابری، زمانی که ماشین مجازی مهاجرت داده می شود، کارایی سیستم کاهش می یابد و انرژی مصرفی افزایش پیدا می کند. چالشی که در این مقاله به آن پرداخته ایم، استفاده مناسب از ظرفیت های خالی میزبان های فیزیکی، با حفظ کارایی در محیط ابر به منظور کاهش مصرف انرژی می باشد. روش پیشنهادی ما بدین صورت است که در زمان مهاجرت ماشین های مجازی در زمانی که ظرفیت خالی بر روی یک میزبان فیزیکی منفرد وجود نداشته باشد، از الگوریتم تقسیم ماشین مجازی استفاده می کنیم. در این الگوریتم، ماشین مجازی مهاجر به چندین ماشین مجازی کوچکتر شکسته می شود تا بتواند بر روی میزبان های فیزیکی با ظرفیت خالی ناچیز قرار بگیرد و نیازی به روشن کردن میزبان فیزیکی جدیدی نباشد. ما روش خود را با روش Beloglazov و Horri مقایسه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که روش پیشنهادی ما، با استفاده مناسب از منابع میزبان های فیزیکی و کاهش تعداد میزبان های فیزیکی روشن، مصرف انرژی را کاهش می دهد و کیفیت خدمات را بهبود می بخشد.
Keywords:
محاسبات ابری، کیفیت سرویس در محاسبات ابری، مهاجرت ماشین مجازی، مراکز داده ابری.
Status : Paper Accepted