ارائه روشی در انتخاب ماشین مجازی به‌منظور تجمیع پویا با هدف بهبود کیفیت سرویس و کاهش مصرف انرژی در محیط محاسبات ابری
Paper ID : 1094-ICTCK (R1)
Authors:
1عاطفه هاشمی *, 2حسن احمدی ترشیزی
1دانشجو
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Abstract:
محاسبات ابری یک مدل محاسباتی جدید است که دارای بسترهای متفاوتی برای محاسبات مختلف می‌باشد، اساس کار محیط ابر بر این است که فرایند پردازش و در دسترس بودن اطلاعات و داده‌ها را برای انواع کاربران فراهم می آورد. باید توجه داشت که استفاده از محیط ابر نیازمند مدیریت مؤثری است و نیازمندی‌های کیفیت سرویس و صرفه‌جویی در مصرف انرژی را علاوه بر نیاز های کاربران برآورده می کند. تمرکز این تحقیق بر کاهش مصرف انرژی با حذف مهاجرت‌‌های غیر ضروری در تجمیع پویای ماشین‌های مجازی می باشد. در این تحقیق روش جدیدی برای مهاجرت ماشین‌های مجازی هنگامی که ماشینی فیزیکی به حالت پربار درمی‌آید پیشنهاد شده است. بدین منظور با کاهش تعداد مهاجرت‌‌ها، سعی شده است با افزایش بهره‌وری منابع و بهبود کیفیت سرویس در مراکز داده ابری در مصرف انرژی بهبود ایجاد کنیم. مقایسه روش پیشنهادی با روش Fuنشان می‌دهد که در روش پیشنهادی با جلوگیری از مهاجرت‌‌های غیر ضروری، می توانیم با کاهش تعداد مهاجرت‌‌ها، نقض کیفیت سرویس و مصرف انرژی را در یک محیط ابری بهبود بخشیم.
Keywords:
محاسبات ابری، انرژی مصرفی ماشین‌های مجازی، کیفیت سرویس ماشین مجازی، تجمیع پویای ماشین مجازی، مهاجرت ماشین مجازی.
Status : Paper Accepted