مدل سازی رویدادهای داخلی در محیط‌های مجازی برای بهینه سازی انرژی مصرفی در رایانش ابری
Paper ID : 1096-ICTCK (R1)
Authors:
بهنوش نوروزی *1, بابک مجیدی2, علی موقر3
1-----------
2استادیار دانشگاه خاتم تهران
3استاد دانشگاه شریف
Abstract:
در رایانش ابری با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی امکان راه اندازی چند ماشین مجازی بر روی هر سخت افزار فیزیکی فراهم می‌گردد. روش محاسبه هزینه خدمات یا روش حسابداری در فناوری رایانش ابری باید بسیار پویا و مناسب باشد تا هزینه‌های کاربر را فقط براساس استفاده از خدمات و نه اجاره سرویس و خدمات، محاسبه نماید. در این مقاله، مدلی را برای برآورد انرژی مصرفی ارائه گردیده است که مقدار انرژی مصرفی شده توسط هر ماشین مجازی را بدون اختصاص دستگاه‌های اندازی گیری محاسبه می‌کند. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی، انرژی مصرفی را با خطاهای کمتر از 5% را برآورد می‌کند. همچنین در این پژوهش، متد زمانبندی آگاه انرژی ماشین‌های مجازی را ارائه دادیم که منابع محاسباتی مورد نیاز هر ماشین مجازی را مطابق بودجه انرژی‌اش اختصاص می‌دهد. بودجه انرژی اختصاصی هر ماشین مجازی بستگی به حجم کاری است که به آن اختصاص داده شده است
Keywords:
مجازی سازی، رایانش ابری، محاسبه انرژی مصرفی، رایانش سبز، محاسبات توزیعی
Status : Paper Accepted