استنتاج اعتماد با کشف جوامع و راهبرد ضرب مکرر مبتنی بر اعتماد توصیه ای در شبکه های اجتماعی
Paper ID : 1112-ICTCK (R3)
Authors:
1محبوبه سپهری نسب *, 1هادی خسروی, 2حسن شاکری
1دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
2دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Abstract:
در شبکه های اجتماعی، اعتماد نقش مهمی را ایفا می کند. در یک شبکه ی اجتماعی، حتی اگر دو کاربر به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط نداشته باشند، در صورتی که حداقل یک مسیر بین آنها وجود داشته باشد، هنوز هم می توانند به یکدیگر اعتماد نمایند. این موضوع به مسئله ی انتشار اعتماد بر اساس خاصیت تعدی اعتماد منجر می شود که برای ایجاد یک مدل استنتاج اعتماد به منظور یافتن مسیرهای اعتماد مطمئن از کاربر مبدأ به یک کاربر مقصد ناشناس دارای اهمیت می باشد. یکی از رویکردهایی که اخیراً در زمینه ی جستجوی مسیر استنتاج اعتماد معرفی شده است، ترکیب کشف جوامع و بهینه‏ سازی کلونی مورچگان است که به اختصار ACO-TIPS نامیده می شود. هدف ما از این مقاله، بهبود این رویکرد از نظر میزان دقت تخمین اعتماد است. برای این منظور، روش تجزیه ی مقدار منفرد را مورد استفاده قرار می دهیم تا ماتریس روابط اعتماد با مقادیر پیوسته را جهت یافتن جوامع قابل اعتماد پردازش کنیم. سپس برای محاسبه ی اعتماد انتشاری بین کاربران خوشه بندی شده درون یک جامعه ی قابل اعتماد از روش ضرب مکرر مبتنی بر اعتماد توصیه ای استفاده می نماییم. نتایج آزمایشات بر اساس دو معیار ارزیابی همبستگی و میانگین قدر مطلق خطا نشان می دهد که راهکار پیشنهادی نسبت به ACO-TIPS دقت استنتاج اعتماد بهتری دارد.
Keywords:
اعتماد توصیه ای، راهبرد ضرب مکرر، شبکه های اجتماعی، کشف جوامع، مسیر استنتاج اعتماد
Status : Paper Accepted