بهبود الگوریتم جستجوی هارمونی مبتنی بر تنظیم پارامتر با استفاده از سیستم فازی
Paper ID : 1117-ICTCK (R1)
Authors:
1بتول ریحانی شیروان *, 2مهدی یعقوبی
1دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
2کمیته علمی
Abstract:
در سال‏های اخیر روش‏های تکاملی بسیار مورد توجه محققین حوزه ‏های مختلف هستند. یکی از الگوریتم‏های تکاملی موردتوجه، الگوریتم جستجوی هارمونی است. این الگوریتم به تقلید از فرآیند بداهه‏ نوازی موسیقیدانان ابداع شد. تنظیم پارامترهای کنترلی این الگوریتم از اهمیت بسزایی برخوردار است و انتخاب نامناسب مقادیر پارامترها ممکن است به همگرایی زودرس و افتادن در دام بهینه‏ های محلی منجر شود. در این مقاله روش جدید تنظیم پارامترها با استفاده از سیستم فازی پیشنهادشده است. این سیستم به تنظیم صحیح این پارامترها در هر تکرار از الگوریتم کمک می‏کند و درنهایت موجب تعادل بین اکتشاف و استخراج در حین فرآیند جستجو می‏شود و تنوع جمعیت را حفظ می‏کند. روش پیشنهادی بر روی توابع معیار مورد آزمایش قرارگرفته است و برای ارزیابی عملکرد، الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم جستجوی هارمونی کلاسیک و بهینه‌سازی ازدحام ذرات فازی مقایسه شده است که نتایج به‌دست‌آمده، نشان‏ دهنده کارایی بیشتر این الگوریتم در همه موارد است.
Keywords:
الگوریتم‏های تکاملی، الگوریتم جستجوی هارمونی، سیستم فازی
Status : Paper Accepted