روشی نوین برای پیش‌بینی اعتماد بر اساس مفاهیم انتشار و شباهت
Paper ID : 1119-ICTCK (R3)
Authors:
حانیه جامحمودی *1, حسن شاکری2
1دانشجو
2دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Abstract:
در سال‌های اخیر،شبکه‌های اجتماعی آنلاین برای طیفی از فعالیت‌ها همانند بررسی بالقوه و پیگیریِ به‌کارگیری توصیه‌های مربوط به خدماتِ با کیفیت بالا و فراهم‌کنندگان خدمات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در چنین فعالیت‌هایی، اعتماد یکی از عوامل بسیار مهم برای تصمیم‌گیری کاربران می‌باشد. در مطالعات موجود، پیشرفته‌ترین رویکردهای پیش‌بینی اعتماد بر روی تمایل جهت مند اعتماد و یا اعتماد منتشر شدهِ روابط اعتماد جفتی در امتداد یک مسیر یا شباهت مقادیرِ رتبه‌بندی اعتماد متمرکز گردیده‌اند. ما در این مقاله یک مدل پیش‌بینی اعتماد جدید را بر مبنای تجزیه اعتماد و فاکتوربندی ماتریس ارائه داده‌ایم که همه عوامل اثرگذار بر اعتماد را مد نظر قرار داده و ویژگی‌های شخصی و بین اشخاص را متمایز می‌سازد. ما در این مدل در ابتدا اعتماد را به دو مدل تمایل به اعتماد و اعتمادی که تمایل به آن کاهش یافته است تجزیه نموده‌ایم. سپس بر مبنای رتبه‌های اعتمادی که تمایل به آن کاهش یافته است، فاکتورگیری ماتریس با یک عبارت منظم سازی برای پیش‌بینی مقادیر تمایل کاهش یافتهِ رتبه‌های از دست رفتهِ اعتماد با دربرگیری هر دو مورد اعتماد منتشر شده و شباهت عادات رتبه‌بندی کاربران بکار گرفته شده است. در انتها، رتبه‌های از دست رفته اعتماد با مقادیر پیش‌بینی شده تمایل کاهش یافته و مقادیر تمایل اعتماد، ترکیب می‌گردند. آزمایشاتی که بر روی مجموعه داده‌های دنیای واقعی انجام شده، نشان‌دهنده برتری رویکرد ما در مقایسه با جدیدترین پیشرفت‌ها در زمینه دقت پیش‌بینی اعتماد می‌باشند.
Keywords:
کلمات کلیدی:شباهت، ماتریس بنیادین، رتبه بندی، انتشار
Status : Paper Accepted