تعیین آستانه های چند سطحی بر مبنای ماکزیمم سازی آنتروپی فازی نوع2
Paper ID : 1120-ICTCK (R3)
Authors:
بهاره پرتونیا *1, جواد مهدوی2
1دانشجو
2کمیته علمی
Abstract:
تعیین آستانه ها بر مبنای اصل ماکزیمم سازی آنتروپی فازی، یک تکنیک پرکاربرد در بخش بندی تصویر است. اغلب روش های ارائه شده در این زمینه، بر بهینه سازی مجموعه های فازی نوع 1 متمرکز شده اند. در نتیجه، کیفیت بخش بندی در این روش ها به صحت انتساب درجه عضویت دقیق هر پیکسل به هر ناحیه در تصویر بستگی دارد که این خود، وابسته به انتخاب تابع عضویتی با بهترین توصیف از آن تصویر است. در نتیجه، این الگوریتم ها همواره در انتخاب یک تابع عضویت مناسب برای تصاویر متفاوت با عدم قطعیت مواجه هستند. در این مقاله، به منظور غلبه بر این عدم قطعیت از یک تابع عضویت فازی نوع2 برای ماکزیمم سازی آنتروپی مجموعه های فازی و تعیین آستانه های بهینه در تصاویر خاکستری استفاده شده است. ارزیابی ها بر روی تصاویر تست استاندارد برای هر دو آستانه گذاری دو سطحی و چندسطحی نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده نتایج بهتری را در مقایسه با دیگر روش ها به دست می آورد.
Keywords:
آنتروپی فازی، آستانه گذاری چند سطحی، بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی، مجموعه های فازی نوع2
Status : Paper Accepted