طراحی سیستم پیشنهاد دهنده ی آگاه با زمان مبتنی بر خوشه بندی بهبود یافته با الگوریتم رقابت استعماری آشوبگون
Paper ID : 1123-ICTCK (R1)
Authors:
رضا محمدی پور *1, مجید وفایی جهان2
1دانشگاه آزاد نیشابور
2دبیر علمی چهارمین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند
Abstract:
طراحی سیستم‌های پیشنهاددهنده از جمله زمینه‌های پرکاربرد است که توجه محققین زیادی را به خود معطوف کرده است. یکی از مهمترین اهداف محققین این زمینه،‌ افزایش دقت این سیستم‌هاست. درنظر گرفتن آیتم زمان و استفاده از روش‌ خوشه‌بندی باعث افزایش دقت پیشنهادها می‌شود. به کارگیری روش‌های بهینه‌سازی هوشمند دقت خوشه‌بندی را بهبود می‌دهد. ایده اصلی این مقاله استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبگون برای افزایش کارایی خوشه‌بندی است. در این مقاله، هدف ارائه‌ی یک سیستم پیشنهاددهنده‌ی آگاه بازمان است که بر پایه‌ی روش خوشه‌بندی بهبودیافته با الگوریتم رقابت استعماری آشوبگون طراحی شده است. چنین سیستمی می‌تواند برای ارائه پیشنهاد در وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک با زمینه‌های کاری مختلف به کار رود. با توجه به پیچیدگی مسئله و اهمیت طراحی این سیستم، از تلفیق علوم داده‌کاوی، محاسبات هوشمند و نظریه‌ی آشوب استفاده شده است. به کارگیری روش خوشه‌بندی با در نظر گرفتن آیتم زمان و استفاده از الگوریتم رقابت استعماری آشوبگون منجر به پیدایش سیستمی با کارایی مناسب شده است. در طراحی الگوریتم رقابت استعماری به جای مولدهای تصادفی از مولدهای آشوبگون برای نمونه‌برداری از داده‌ها استفاده شده است،‌که این انتخاب به دلیل پوشش یکنواخت‌تر فضای نمونه‌برداری و افزایش تنوع انتخاب منجر به افزایش دقت الگوریتم می‌گردد. به علاوه سیستم طراحی شده توانایی مواجهه با چالش‌های شروع سردکاربر و شروع سرد آیتم را نیز دارد. سیستم پیشنهادی بر روی مجموعه‌داده‌ی استاندارد movielense تست و دقت۹۲٪ را کسب کرده است.
Keywords:
سیستم پیشنهاددهنده ی آگاه با زمان، الگوریتم رقابت استعماری، نظریه ی آشوب، شروع سرد
Status : Paper Accepted