بررسی مقاومت اطلاعات پنهان‌نگاری شده بیمار در تصاویر پزشکی در برابر پنهان یابی با کمک الگوریتم بردار پشتیبان
Paper ID : 1130-ICTCK (R3)
Authors:
1مجتبی مداحی *, 2احسان اخترکاوان, 2بابک مجیدی
1دانشجو
2استاد دانشگاه
Abstract:
– فایل‌های DICOM یک استاندارد بین‌المللی برای ذخیره انواع تصاویر پزشکی بیمار محسوب می‌شود که شامل یک فایل شامل جزییات اطلاعات است. این امر پنهان‌یابی و پنهان‌نگاری اطلاعات حساس بیمار را بسیار مورد توجه قرار می‌دهد. پنهان‌نگاری اطلاعات در تصاویر یک روش پنهان کردن اطلاعات برای بالا بردن امنیت محسوب می‌شود. در این مقاله روش جدیدی به منظور پنهان‌یابی اطلاعات پنهان‌شده در تصاویر پزشکی و بررسی میزان مقاومت الگوریتم‌های پنهان‌نگاری استفاده شده در تصاویر DICOM ارائه داده خواهد شد. در این روش ما روی آرایه دو‌ بعدی تصاویر Jpeg که از ضرایب DCT به دست آمده‌اند استفاده می‌کنیم. پردازش مارکوف هم برای مدل کردن تفاضل به وجود آمده روی تصویر که در سه جهت افقی ، عمودی و قطری به دلیل پنهان‌نگاری اطلاعات به وجود آمده‌اند استفاده می‌شود. از الگوریتم بردار پشتیبان به منظور دسته‌بندی خاصیت‌های به دست آمده بهره گرفته شده است. در این مقاله از سه روش OutGuess و F5 و MB1 به منظور پنهان‌نگاری اطلاعات استفاده شده و نتایج آن‌ها بررسی شده است. پنهان‌یابی روی دیتاست پزشکی مورد نظر و تحلیل داده‌های به دست آمده نشان‌گر مقاومت پایین Outguess نسبت به دیگر الگوریتم‌های پنهان‌نگاری استفاده شده است.
Keywords:
پنهان‌نگاری – تصاویر پزشکی – الگوریتم بردار پشتیبان – پنهان‌یابی
Status : Paper Accepted