بخش بندی تراکنش های درگاه های الکترونیکی بانکی براساس میزان فعالت در شبکه تبادل بین بانکی(شتاب) با استفاده از یک مدل بهبود یافته داده کاوی
Paper ID : 1133-ICTCK (R3)
Authors:
1سعید سراجی پور *, 2حمید متقی گلشن
1کارشناس انفورماتیک
2استادیار
Abstract:
در دنیای امروز تعامل مشتری با بانک به حضور فیزیکی در شعب محدود نمی باشد. و با حضور سیستم های الکترونیکی و کارت های اعتباری تعامل مشتریان با بانک از طریق این کانال های ارتباطی صورت می گیرد. کانال های ارتباطی الکترونیکی نظیر دستگاه های خود پرداز،پایانه های فروش،اینترنت‎بانک و موبایل بانک از جمله این روش ها می باشد. کانالهای ارتباطی بانکها با استفاده از شبکه‎های تبادل بین بانکی(شتاب)به هم متصل هستند.بنا بر قانون بانک مرکزی که متولی شتاب می‎باشد، اگر مشتری یک بانک با استفاده از کارت بانکی خود تراکنشی بر روی کانالهای ارتباطی سایر بانکها داشته باشد،بانک مبدا می‎بایست مبلغی را به عنوان کارمزد به بانک مرکزی پرداخت نماید. با توجه به تعداد زیاد مشتریان و تعداد زیاد تراکنشهای بانکی میزان کارمزد پرداختی در سال مبلغ قابل توجهی خواهد بود . در این تحقیق ما مدلی برای بخش‎بندی مشتریان بر اساس میزان کارمزد در شبکه شتاب ارائه می‎کنیم. مدل پیشنهادی بر اساس توسعه مدل RFM به R′FMX و الگوریتم K-Means با تعداد خوشه بهینه با شاخص دیویس- بولدین و سیلهوت می‎باشد.
Keywords:
داده کاوی، تحلیل RFM، بانک، بخش بندی مشتریان
Status : Paper Accepted