شناسایی بر خط رعشه پاتولوژیکی مچ دست با استفاده از نوسان سازها و کنترل کننده های تطبیقی
Paper ID : 1146-ICTCK (R1)
Authors:
انسیه رشیدی نسب *1, حمیدرضا کبروی2
1دانشجوی گروه مهندس پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران،
2کمیته علمی
Abstract:
باتوجه به این که وقوع رعشه‌های پاتولوژیکی به صورت گاه گاه در افراد مختلف(حتی در سنین کم) رخ می‌دهد. اگر مدل‌های مناسبی داشته باشیم که بتواند تغییرات زاویه مفصل را هنگام رعشه پاتولوژیکی فقط با ثبت سیگنال الکترومایوگرام پیش‌بینی کند، سپس کنترل این رعشه و سرکوب آن بوسیله روش‌های مختلف مانند تحریک الکتریکی عملکردی و ربات های مکانیکی می‌تواند خیلی تسهیل شود.از این روی در این پژوهش، یک روش مبتنی‌بر نوسان ساز ها برای دنبال کردن تغییرات الگوی فعالیت عضلات هنگام رعشه ارائه شده است. سیگنال الکترومایوگرام مچ دست فردی که از‌عوارض سکته مغزی رنج می‌برد، ثبت شده‌اند. با استفاده از نوسان سازهاپف و کنترل کننده تطبیقی، مدلی ارائه شده است که بتواند تغییرات دامنه و فرکانس سیگنال الکترومایوگرام مچ دست در هنگام رعشه پاتولوژیکی را لحظه به لحظه پیش‌بینی نماید و الگوی کلی آن را توصیف کند. راهکار پیشنهادی با میانگین ضریب همبستگی 0/66، توانسته تغییرات دامنه و فرکانس پیش‌بینی و الگوی کلی آن را توصیف نماید.
Keywords:
الکترومایوگرافی، پیش‌بینی، رعشه، کنترلر تطبیقی، نوسان ساز تطبیقی
Status : Paper Accepted