ارائه یک الگوریتم زمانبندی برای بهبود تعادل بارپردازنده ها در محیط محاسبات ابری
Paper ID : 1158-ICTCK (R1)
Authors:
سکینه رضایی زاده *
موسسه مالی و اعتباری افضل توس
Abstract:
محاسبات ابری مدلی از ارائه سرویس ها به کاربران به صورت مجازی و بر اساس نیاز آنها است. در این سیستم ها به منظور افزایش بهره وری از منابع و کاهش زمان اتمام کار، از زمانبندی استفاده می‌شود. زمانبندی به معنی تخصیص پردازنده ها به پروسه ها می‌باشد با این اهداف که علاوه بر کاهش زمان اتمام وظایف و افزایش بهره وری پردازنده ها، سطح رضایت کاربران از ارائه خدمات مانند سرعت پاسخگویی، تخصیص منابع درخواستی را نیز فراهم آورد. رویکردهای مختلفی برای زمانبندی کارها پیشنهاد شده است که در برخی از این رویکردها از مرتب سازی پروسه ها برای زمانبندی بهره برده است. یکی از سریع ترین الگوریتم های مرتب سازی در محیط های موازی، الگوریتم مرتب سازی بایتونیک است. در این مقاله روشی مبتنی بر این الگوریتم برای زمانبندی پروسه ها ارائه می‌گردد که پروسه ها ابتدا وارد شبکه مرتب سازی بایتونیک می‌شوند و بعد از آن برای اجرا بر روی پردازنده ها ارسال می‌گردند. نتایج با استفاده شبیه ساز Cloudsim درسیستم عامل ویندوز نمایش داده شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر تعادل بار بر روی پردازنده ها است که خود منجر به کاهش زمان اتمام کار هر پردازنده و افزایش توان عملیاتی آنها گردید.
Keywords:
محاسبات ابری، تعادل بار، زمانبندی پروسه ها، مرتب سازی بایتونیک
Status : Paper Accepted