تولید خودکار اسناد آموزشی شخصی برای بیماران دیابتی نوع دو
Paper ID : 1162-ICTCK (R3)
Authors:
آزاده کامل قالی باف *, محمود تارا, زهرا مظلوم خراسانی, مهدی قلیان اول
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Abstract:
یکی از عوامل مهم در ارتقاء توانمندی بیماران دیابتی افزایش سطح دانش و آگاهی آنها است. وقتی اطلاعات براساس شرایط و نیاز بیمار تنظیم و ارائه گردد، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. پرونده پزشکی هر بیمار شامل اطلاعاتی درمورد وضعیت بیماری و روند درمان آن بیمار خاص است و از این جهت بستر مناسبی برای ارائه اطلاعات مرتبط و شخصی شده به بیماران می باشد. هدف از انجام این مطالعه طراحی و پیاده سازی سیستم تولیدکننده سند آموزشی شخصی شده با رویکرد ترکیبی NLG-IR ، بر مبنای پرونده پزشکی بیماران دیابتی است. طراحی سیستم در سه فاز ایجاد پروفایل بیمار، گرداوری و برچسب گذاری کتابخانه مطالب، و موتور استنتاج سازماندهی شده است. قواعد بازیابی اطلاعات (IR) با روشهای علمی از متون، خبرگان، و مخاطبین کسب شده و بصورت قواعد "اگر-آنگاه" در پایگاه دانش سیستم بازنمایی می-شود. در فاز ارزیابی دیدگاه و نظرات کاربران در رابطه با بکارگیری این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. نتایج بدست امده حاکی از نگرش مثبت مخاطبین برای پذیرش سیستم و به بکارگیری آن است.
Keywords:
تولید سند متنی، شخصی سازی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، آموزش بیمار، دیابت نوع 2
Status : Paper Accepted