انتخاب کاندیدا با استفاده از رویکرد فازی در مسیریابی فرصت‌طلب
کد مقاله : 1165-ICTCK (R2)
نویسندگان:
1تکتم کمالی یردی *، 2جواد مهدوی
1دانشجو کارشناسی ارشد/دانشگاه آزاد
2کمیته علمی
چکیده مقاله:
در سال‌های اخیر، شبکه‌های بیسیم و مسیریابی در آن یکی از مقولات مهم و با اهمیت در میان محققان محسوب می‌شود. مسیریابی فرصت طلب یک روش نوظهور و موثر می‌باشد که با در نظر گرفتن خاصیت پخشی شبکه‌های بیسیم باعث بهبود عملکرد شبکه‌‌های بیسیم می‌گردد. در این مسیریابی مجموعه‌ای از کاندیدا به عنوان گره بعدی انتخاب می‌شود و هنگامی که یک بسته توسط یک کاندیدا دریافت می‌شود، آنها با هم هماهنگ می‌کنند تا تنها یکی از آنها بسته را ارسال کند. ایده اصلی مسیریابی فرصت‌طلب پیدا کردن مجموعه کاندیدا مناسب برای هر گره در شبکه است که این هدف تنها با انتخاب یک مجموعه کاندیدا مناسب میسر می‌باشد. در این مقاله ما یک پارامتر جدید برای انتخاب کاندیدا را بر اساس سیستم فازی ارائه دادیم. ورودی‌های این سیستم فازی احتمال لینک، فاصله جغرافیایی همسایگان و تعداد همسایگان یک گره می-باشند. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی تعداد انتقال مورد انتظار را تا 47% کاهش داده و همچنین زمان ایجاد مجموعه کاندیدا با در نظر گرفتن بیشترین تعداد گره 52% کاهش داشته است. همان‌طور که مشاهده می‌گردد عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم‌ها بهتر و مناسب‌تر می‌باشد و نسبت به سایر الگوریتم‌‌ها سریع تر اجرا می‌گردد.
کلیدواژگان:
کلید واژه- انتخاب کاندیدا، مسیریابی فرصت طلب، سیستم فازی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است