بهبود نرخ تحویل بسته و تاخیر انتها به انتها در الگوریتم مسیریابی فرصت‌طلب فازی
کد مقاله : 1166-ICTCK (R3)
نویسندگان:
1تکتم کمالی یردی *، 2جواد مهدوی
1دانشجو کارشناسی ارشد/دانشگاه آزاد
2کمیته علمی
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر، مقوله مسیریابی در شبکه های بیسیم یکی از بحث های مهم و چالش برانگیز محققان می‌باشد. مسیریابی فرصت طلب یک روش جدید در مسیریابی می‌باشد که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و از ماهیت پخشی محیط بیسیم ایده گرفته و با بهره گیری از این ویژگی شبکه‌های بیسیم، باعث بهبود عملکرد این شبکه ها گردیده است. در مسیریابی فرصت طلب، مجموعه ای از کاندیدا انتخاب و به عنوان گره بعدی در نظر گرفته می‌شوند. هنگامی که یک بسته توسط فرستنده ارسال می‌گردد، مجموعه‌ی کاندیدا بسته را دریافت و بر اساس اولویت کاندیدا شروع به ارسال بسته می‌کنند. از اهداف مسیریابی فرصت ‌طلب می‌توان به افزایش قابلیت اطمینان در شبکه اشاره کرد. الگوریتم FOR توسط سیستم فازی کاندیدا مناسب را انتخاب و سپس مجموعه کاندیدا بااولویت را ایجاد می‌کند، این الگوریتم با درنظر گرفتن پارامترهای احتمال لینک، فاصله و چگالی گره‌های همسایه نرخ تحویل بسته و قابلیت اطمینان در شبکه را افزایش می‌دهد. در این مقاله به بررسی عملکرد الگوریتم FOR با سایر الگوریتم‌های مسیریابی فرصت طلب از نظر نرخ تاخیر انتها به انتها و نرخ تحویل بسته با استفاده از نرم افزار NS-2 می‌پردازیم. با استفاده از الگوریتم FOR تاخیر انتها به انتها 50% کاهش و بسته ها با نرخ 92% تحویل مقصد داده می‌شوند.
کلیدواژگان:
کلید واژه- شبکه بیسیم، مسیریابی ‌فرصت‌طلب، نرخ تاخیر انتها به انتها، نرخ تحویل بسته
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است