کنترل هماهنگ منابع تولید انرژی پراکنده در شبکه های توزیع برق به منظور پایداری سیستم های قدرت
Paper ID : 1172-ICTCK
Authors:
محسن نوروزی ازغندی1, علی اصغر شجاعی2, صادق حصاری *3
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
2دانشگاه ازاد
3دانشگاه ازاد بجنورد
Abstract:
اخیرا منابع تولید پراکنده برای تغذیه بارهای محلی بسیار جذاب شده اند. این سیستم های جدید اساسا نسبت به شبکه های توان معمول متفاوت می باشد و آن به دلیل نداشتن اینرسی بوده که اغلب با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت متصل به شبکه می شوند. پایداری و کنترل سیستم های تولید پراکنده یکی از بزرگترین چالش های سیستم های تولید توان می باشد. اتصال بین منابع تولید پراکنده در حالت متصل به شبکه لازم بوده تا به یک هماهنگی جهت پایداری سیستم قدرت برسند. در این مقاله دو منبع تولید پراکنده شامل انرژی خورشیدی و انرژی بادی همراه با یک ژنراتور سنکرون متصل به یک شبکه توزیع 25 کیلو ولت شده اند. اساسا ژنراتورهای سنکرون رفتار دینامیکی سیستم قدرت را در شرایط کنترلی متفاوت نشان می دهد و همچنین تغییرات بار را می توانند با یک کنترل مناسب، تخمین زند. نشان خواهیم داد که با یک کنترل مناسب در سمت منابع تولید پراکنده ، تغییرات توان کاهش یافته و دامنه پایداری افزایش می یابد. مشکلات ناپایداری سیستم در شرایط حلقه باز با رسم مکان هندسی ریشه ها نشان داده و مشکلات آن در سیستم حلقه بسته با تزریق منابع تولید پراکنده اصلاح می گردد. منابع تولید پراکنده بصورت جبران ساز بار وارد شبکه می گردد.
Keywords:
منابع تولید پراکنده، ژنراتور سنکرون، کنترل هماهنگ، پایداری سیستم قدرت، منابع DG .
Status : Paper Accepted