روش های تشخیص سرقت الکتریسیته در شبکه های هوشمند برق
Paper ID : 1179-ICTCK (R3)
Authors:
نیوشا قناد *1, غلامرضا کامل طباخ2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Abstract:
در دو دهه اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی الکتریکی و محدودیت منابع، در صنعت برق مورد توجه محققین و برنامه ریزان و سازمان های مسئول قرار گرفته است. ادغام تکنولوژی های نو، کنترل و محاسبات عاملی برای بهینه سازی شبکه های برق می باشد. در این میان، مسائل امنیتی اهمیت خاصی پیدا کرده است و سرقت الکتریسیته از نگرانی های عمده جهانیان گشته است. گزارشات اخیر سازمان ها از سرقت انرژی بیان می کند که مشتریان با دستکاری سیستم، قبض برق خود را پایین تر می آورند. از این رو پیدا کردن تکنیک مناسب برای تشخیص سرقت الکتریسیته از چالش های جدید در شبکه هوشمند می باشد، در این مقاله یک چارچوب کلی از تکنیک ها برای تشخیص فعالیت های غیر عادی و مخرب در این روش ها با یکدیگر ارائه گردیده است؛ و در پایان به مقایسه روش های تشخیص سرقت الکتریسیته برای پی بردن به کارایی مناسب شبکه هوشمند پرداخته شده است.
Keywords:
تشخیص سرقت الکتریسیته،زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته، سرقت الکتریسیته، شبکه هوشمند.
Status : Paper Accepted