روشی جدید برای تعیین توان باتری و خازن سیستم ذخیره‌ی انرژی ترکیبی توربین بادی با هدف کاهش تغییرات SOC باتری
Paper ID : 1181-ICTCK (R2)
Authors:
محمد عیدی *1, علی اصغر شجاعی2, محسن نوروزی ازغندی3
1دانشگاه فردوسی
2دانشگاه ازاد
3دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
Abstract:
با افزایش نفوذ منابع بادی به شبکه، یکنواخت سازی توان خروجی این منابع توسط سیستم ذخیره‌ی انرژی ترکیبی با توجه به مزایای نظیر جذب بیشترین توان ممکن توسط توربین، چگالی توان و چگالی انرژی بالای این سیستم ذخیره‌ی انرژی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این راستا توان بین باتری و خازن به گونه‌ای تقسیم می‌شود که پیک توان تا حد امکان از طریق خازن و پایه‌ی توان از طریق باتری تامین شود. با توجه به طول عمر نسبتا پایین باتری نسبت به خازن به ازای تغییرات میزان شارژ، باید سعی شود تا حد امکان تغییرات شارژ از باتری به خازن منتقل گردد. در این مقاله روشی ارائه شده است که طی آن در صورتی‌که خازن توانایی جبران نوسانات را داشته باشد، توان از طریق خازن تامین گردد. علاوه‌براین با جلوگیری از شارژ و یا دشارژ کامل خازن سعی می‌شود تا همواره بخشی از نوسانات به وسیله‌ی خازن جبران شود تا پیک توان زیادی از باتری عبور نکند. نتایج شبیه سازی به کمک نرم‌افزار متلب نشان می‌دهد روش ارائه شده نسبت به روش تقسیم توان به روش حذف پیک و روش اولیه‌_پشتیبان عملکرد بهتری دارد.
Keywords:
توربین بادی، سیستم ذخیره‌ی انرژی ترکیبی، طول عمر باتری، یکنواخت‌سازی توان خروجی توربین بادی.
Status : Paper Accepted