بخش‎بندی تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از کانتور فعال هندسی اصلاح شده مبتنی بر اطلاعات آنتروپی تصویر
Paper ID : 1200-ICTCK (R3)
Authors:
1علیرضا نوعی سرچشمه, 2سید امیر ضیافتی باقرزاده *, 3یحیی فرقانی
1دانشجوی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
2دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد
3کمیته علمی
Abstract:
در این مقاله یک مدل بهبود یافته کانتور فعال هندسی ارائه شده است. به طور کلی روش‎های مبتنی بر کانتورهای فعال معمولا به دو نوع مدل‎های مبتنی بر لبه و مدل های مبتنی بر ناحیه دسته‎بندی می‎شوند. مدل کانتور فعال هندسی علیرغم استفاده از اطلاعات گرادیان، می‎تواند از ویژگی‎های جامع تصاویر برای حرکت منحنی تکامل به منظور بخش‎بندی مرز هدف، که منجر به تکامل کانتورها به مرزهای ضعیف می‎شود، استفاده کند. این مدل تابع پنجره ای را جهت بدست آوردن اطلاعات میانگین ناحیه همسایه هر پیکسل معرفی کرده است و یک تابع نیروی فشار علامت‌دار بر اساس آنتروپی به منظور نزدیک کردن کانتور به مرز واقعی، ساخته است. به منظور بهبود بهره‎وری و ثبات الگوریتم، در این مقاله دو روش سطح تراز برای تحقق بخشیدن به روند بخش‎بندی، ارائه شده است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که این روش حتی زمانی که تصاویر دارای شدت ناهمگن و لبه‎های ضعیف باشند، می‌تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد.
Keywords:
بخش‎بندی، تصاویر تشدید مغناطیسی، کانتور فعال هندسی، آنتروپی تصویر
Status : Paper Accepted