بهبود کیفیت تقطیع تصویر در تصاویر سونوگرافی با استفاده از یادگیری تقویتی
Paper ID : 1204-ICTCK (R3)
Authors:
1شاذان قاجاری *, 2محمد باقر نقیبی سیستانی
1دانشجو
2عضو هیئت علمی گروه برق/دانشگاه فردوسی مشهد
Abstract:
سونوگرافی، یکی از روش‌های تصویربرداری در پزشکی است که در آن تصاویر حاصل از انتشار امواج مافوق صوت برای کاربردهای تشخیصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پردازش دیجیتال این تصاویر به دلایلی مانند وجود نویز، یکسان بودن توزیع مقادیر شدت و نامشخص بودن مرز اندام‌ها از بافت تصویر فرآیندی دشوار است. در این مقاله تقطیع تصویر و بهبود کیفیت تصویر تقطیع شده در طی سه فرآیند پیش پردازش، پردازش و پس پردازش صورت می‌گیرد. در فرآیند پیش‌پردازش تصویر به مجموعه‌ای از زیرتصاویر تقسیم می‌شود با استفاده از یک ساختار چندعاملی ابعادی که بهترین نتیجه را در تقطیع تصویر خواهد داشت انتخاب می‌شود. در فرآیند پردازش عامل یادگیری تقویتی مقادیر عملگر آستانه‌گیری و ابعاد عملگر باز کردن را برای تقطیع تصویر بدست می‌دهد. در فرآیند پس‌پردازش برای بهبود کیفیت تصویر تقطیع شده مناسب‌ترین ابعاد برای عملگرهای مورفولوژی تعیین می‌شود. نتایج پیاده‎‌سازی روش ارائه شده بر روی نمونه داده مربوط به غده پروستات نمایش داده شده است.
Keywords:
یادگیری تقویتی، آستانه‌گیری، ساختار چندعاملی، تقطیع تصویر، عملگر مورفولوژی،Q-Learning
Status : Paper Accepted