ارائه چارچوب مناسب برای افزایش امنیت در ابر با استفاده از تکنیک های داده کاوی
Paper ID : 1208-ICTCK (R2)
Authors:
1فرزانه شکرانی *, 2زرین تاج برنائی
1دانشجو/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
2استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
Abstract:
کنترل نفوذ مهاجمان در رایانش ابری دارای اهمیت ویژه‌ای است. با توجه به گسترش روز افزون اطلاعات، محافظت از آنها در محیط ابر سیار سخت تر می‌شود لذا بهره‌گیری از روش‌هایی مانند داده‌کاوی جهت استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده‌ها و ذخیره‌سازی آنها، امری ضروری می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی چارچوبی برای حفظ امنیت ابر پیشنهاد دادیم و سپس با استخراج قوانین مفید موجود در داده‌های ردوبدل شده در محیط ابر، یک منبع اطلاعاتی سودمند را برای مدیر سیستم فراهم آوردیم تا به کمک آن تصمیم‌گیری نمایند. از جمله مشکلات این کار، وجود سربار محاسباتی می‌باشد که روش‌های مختلفی برای کاهش هزینه‌ی محاسبات و بهبود فرآیند استخراج قوانین انجمنی، ارائه شده است که از مهم‌ترین آن‌ها، اجرای موازی الگوریتم‌های استخراج قوانین انجمنی می‌باشد. الگوریتم پیشنهادی شامل فرآیند خوشه بندی و شناسایی اقلام پر تکرار روی هر خوشه است که پس از آن جهت شناسایی اقلام با پشتیبان کم مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به الگوریتم پیشنهادی اعتبار سنجی خوشه های تشکیل شده با داده های واقعی از روش سیلهوته استفاده شد. در مورد خوشه های تشکیل شده توسط الگوریتم پیشنهادی اعتبار هر کلاس طبقه بندی توسط روش سیلهوته برابر 0.6659 است.
Keywords:
رایانش ابری، داده کاوی، خوشه بندی
Status : Paper Accepted