مروری بر چند روش انتخاب ژن های حاوی اطلاعات از داده های میکروآرایه به منظوربهبود طبقه بندی سرطان
Paper ID : 1209-ICTCK (R4)
Authors:
سمیه شجاع مزرجی *1, رضا قائمی2
1دانشگاه آزاد نیشابور واحدعلوم تحقیقات
2مـدیـر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی واحد قوچان
Abstract:
درچندسال اخیر فن آوری ریزآرایه DNA ابزار قدرتمندی برای بازبینی هم زمان بیان چندین هزار ژن به شمار می رود.تحلیل داده های بیان ژن از تراشه های ریزآرایه نقش بسیارمهمی در علم پزشکی در مورد روشهای کشف و حتی پیش بینی بیماری و مخصوصا در زمینه انواع سرطانها ایفا میکند .تجزیه ,تحلیل و طبقه بندی داده های میکرو آرایه یکی از موضاعات چالش برانگیز در زمینه علم بیوانفورماتیک می باشد. .یکی از مهمترین ویژگی های داده های میکرو آرایه ,ابعاد بسیا ربالا (تعداد ژن های زیاد)در برابر تعداد کم نمونه ها می باشد.این عامل باعٍث بروز مشکلات و چالشهای در زمینه تحلیل داده های بیان ژن می شود بنابراین باید از روشهای مختلف انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد داده ها جهت برطرف کردن این مشکلات و ارائه مدلهای ساده تر و دقیق تر جهت پیش بینی ,تشخیص و طبقه بندی بهتر انواع مختلف سرطان استفاده شود. بنابراین داده های میکروآرایه قبل از طبقه بندی از طریق روش های انتخاب ژن پیش پردازش و ژن های فاقد اطلاعات کنار گذاشته می شوند. اساسا یک روش انتخاب ژن مناسب می تواند به طور موثر کارایی دسته بندی بیماری ها را بهبود بخشد. در این مقاله چندین روش انتخاب ژن بر روی پایگاه داده های سرطان خون ,سینه,پروستات و ریه همراه با ارزیابی چندین روش طبقه بندی مورد بررسی قرار می گیرند.
Keywords:
کلید واژه- میکروآرایه، ژن، تشخیص سرطان
Status : Paper Accepted