مروری بر فیلترینگ مشارکتی زمانی در سیستم های پیشنهاددهنده
Paper ID : 1210-ICTCK (R2)
Authors:
حمیدرضا طهماسبی *1, مهرداد جلالی2, حسن شاکری3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
2کمیته علمی
3دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Abstract:
در سیستم‌های پیشنهاددهنده، معمولا علایق کاربران در طول زمان تغییر می کنند. مدل سازی و استخراج پویایی زمانی علایق کاربران باعث بهبود قابل توجهی در دقت پیشنهادات و در نتیجه رضایت کاربران می‌گردد. موفق‌ترین الگوریتم ها در سیستم‌های پیشنهاددهنده، فیلترینگ مشارکتی است که مبتنی بر این فرض است که کاربرانی که علایق مشابهی در گذشته داشته اند، در آینده نیز علایق مشابهی خواهند داشت. تطبیق سیستم پیشنهاددهنده برای استخراج تکامل علایق و نیازهای کاربران که دائم درحال تغییر هستند، یک زمینه تحقیقاتی در حال رشد در سیستم های پیشنهاددهنده می باشد. الگوریتم های فیلترینگ مشارکتی زمانی از اطلاعات زمان برای مدل سازی علایق پویای کاربر در طول زمان به منظور بهبود کیفیت پیشنهادات استفاده می کنند.
در این مقاله، جدیدترین روش های فیلترینگ مشارکتی زمانی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس متدی که استفاده می کنند، دسته بندی و مهم ترین ویژگی‌های آنها بیان می گردد. همچنین چالش‌هایی که فیلترینگ مشارکتی زمانی با آنها مواجه است مطرح می گردند.
Keywords:
فیلترینگ مشارکتی زمانی، پویایی زمانی، علایق کاربر، سیستم پیشنهاددهنده
Status : Paper Accepted