ارائه روشی نوین جهت بهینه سازی زمانبندی و هزینه جریان کارها در محاسبات ابری مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی مجاورت محلی
Paper ID : 1215-ICTCK (R2)
Authors:
1محمد اسدی *, 2سعید عبادی
1کارشناس
2عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد تبریز
Abstract:
رایانش ابری با پشتیبانی از تکنولوژی مجازی سازی مراکز ارائه دهنده خدمات ابری را قادر می سازد تا منابع محاسباتی را به صورت
ماشینهای مجازی به کاربران اجاره دهند، ازآنجا که صدها هزار نفر از ماشینهای مجازی مذکورکه در بستر ابر وجود دارند استفاده می کنند
تخصیص این ماشینهای مجازی به صورت دستی به کارها بسیار دشوار است. بنابراین نیاز به یک الگوریتم کارآمد جهت زمانبندی کارها در محیط
محاسبات ابری وجود دارد، الگوریتمهای زیادی جهت زمانبندی کارها در ابر ارائه شده است. در این مقاله روشی جدید برای بهبود مسئله
زمانبندی کارها در محیط ابر که یک مدل ترکیبی از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی مجاورت محلی میباشد، ارائه گردیده است.
نتایج حاصل از شبیه سازی روش پیشنهادی ترکیبی مذکور نیز نشان میدهد که تابع برازندگی ما که متشکل از هزینه و زمان تکمیل کلی کارها
میباشد نسبت به روش زمانبندی با الگوریتم ازدحام ذرات بهبود قابل توجهی یافته است و درنتیجه هزینه و زمان انجام جریان کارها کمینه شده
است.
Keywords:
الگوریتم ازدحام ذرات، جستجوی مجاورت محلی، رایانش ابری، زمانبندی.
Status : Paper Accepted