کشف منبع در ساختار درختی با استفاده از اعداد اول در محیط شبکه‌های مشبک
Paper ID : 1223-ICTCK (R2)
Authors:
محدثه سلیمانی *1, علی آذربر2, محمد فرجی مهماندار3
1کارشناس
2استادیار
3عضو هیات علمی
Abstract:
چگونگی یافتن منابع پویا، غیرهمگن و توزیع شده در شبکه‌های مشبک به صورت شفاف و با دسترسی پایدار برای کاربران یکی از چالش‌های مهم در مطالعات مشبک می‌باشد. در این مقاله ما با استفاده از یک ساختار درختی و اختصاص اعداد اول به‌عنوان وزن یال‌های درخت، الگوریتم جدیدی ارائه می‌کنیم که علاوه بر کاهش میزان ترافیک تولیدی هنگام کشف منبع در سیستم‌های مشبک(رایانش مشبک)، تعداد منابع بیشتری را کشف نماید. در این مقاله ما از یک نقشه‌بیتی برای نمایش خصوصیات موجود در هر نود استفاده می‌کنیم. اعداد حاصل شده از ضرب اعداد اول این خاصیت را دارند که در صورت تجزیه همان اعداد مضروب را نتیجه می‌دهند. ما این خاصیت را خاصیت حافظه‌ای اعداد اول نام‌گذاری کرده‌ایم. با کاربرد این روش در سیستم‌های مشبک ، ما خواهیم توانست بدون مراجعه به نود‌های اضافه به صورت مستقیم درخواست منبع را به سمت نودهای حاوی منبع درخواستی ارسال کنیم و درضمن در صورت وجود بیش از یک منبع تمامی آن‌ها را با کمترین هزینه کشف کنیم. ما روش پیشنهادی را با استفاده از نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی کرده‌ایم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی از لحاظ ترافیک تولیدی و تعداد منابع کشف شده نسبت به کارهای گذشته وضعیت بهتری دارد.
Keywords:
درخت کشف منبع ، رایانش مشبک، عدد اول ، نقشه بیتی
Status : Paper Accepted