تاثیر سیستمهای الکترونیکی پشتیبانی از یادگیری به منظور استفاده شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی علاوه بر حضور فیزیکی یادگیرندگان
Paper ID : 1224-ICTCK (R1)
Authors:
سلمان طاهری زاده *, فرشاد کبیری سامانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
Abstract:
چکیده - در طی سال های اخیر، انجام اعمال یک سازمان منجمله دانشگاه ها و مراکز آموزشی بدون استفاده از فناوری های اطلاعات، تقریباً غیر ممکن می باشد. اخیرا وفق دادن آموزش با تحولات فراشناختی فراگیر و مطالب آموختنی برای یادگیرندگان یک ضرورت است. به همین دلیل، استفاده و پیاده سازی از سیستمهای الکترونیکی پشتیبانی از یادگیری به منظور کمک به برگزاری کارگاه های آموزشی که بتواند در کنار حضور فیزیکی شرکت کنندگان، اهداف برگزاری این دوره ها را در دانشگاه به خوبی مورد حمایت قرار دهد، ضروری به نظر می رسد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله، علاوه بر مرور ادبیات این موضوع، بررسی رابطه بین پیاده سازی موفق سیستمهای الکترونیکی پشتیبانی از یادگیری و رضایت شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی بوده است. به همین منظور کارگاه آموزشی برای بیست نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. شرکت کنندگان از نظر رشته های آموزشی و میزان آشنایی با فناوری اطلاعات و اینترنت در سطوح متفاوتی بودند. جمع آوری داده ها نیز از طریق پرسشنامه صورت گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت بسیار زیاد بکارگیری سامانه های الکترونیکی پشتیبانی در موفقیت برگزاری کارگاه های آموزشی است. همچنین این نتایج بر این موضوع تاکید دارد که هرچه پیاده سازی سامانه تحت وب پشتیبانی از یادگیری موفقتر باشد، رضایتمندی شرکت کنندگان در دوره ها و کارگاه های آموزشی بیشتر خواهد بود.
Keywords:
رضایتمندی شرکت کنندگان، سیستم الکترونیکی پشتیبانی از یادگیری، فناوری اطلاعات، کارگاه آموزشی
Status : Paper Accepted