مقایسه و ارزیابی عملکرد روش های تست مسیر در آزمون های نرم افزاری
Paper ID : 1226-ICTCK (R2)
Authors:
مهلا مهدی خانی راوری *1, وحید خطیبی بردسیری2
1دانشجو
2استادیار گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
Abstract:
آزمون نرم افزار یک عنصر حیاتی در تضمین کیفیت نرم افزار و یکی ازحساس ترین و پرهزینه ترین مراحل درچرخه تولید نرم افزار است و نیمی از هزینه ی توسعه ی نرم افزار را به خود اختصاص می دهد .هنگامی که کد منبع تولید شد، نرم افزار باید آزموده شود تا هر تعدادی از خطاها که امکان داشته باشد، قبل از تحویل به مشتری کشف گردد. هدف از آزمودن نرم افزار، طراحی موارد آزمونی است که احتمال یافتن خطا را بالا ببرد و به عبارت دیگر، بهینه باشد. در این تحقیق تولید موارد آزمون با استفاده از الگوریتم های تکاملی مورد بررسی قرار گرفته است. این الگوریتم ها در هر مرحله تکرار، سعی در بهتر کردن مجموعه راه حل ها دارند و در نتیجه بهینه ترین مقادیر داده ها در جهت آزمون نرم افزار تولید خواهند شد. با توجه به اینکه در حیطه آزمون نرم افزار تولید موارد آزمون بهینه یک مسئله مهم تلقی می شود، بررسی انجام شده در این مقاله می تواند به عنوان یک مرجع، قابل استفاده برای علاقه مندان باشد.
Keywords:
آزمون مسیر ، آزمون نرم افزار، تولید موارد آزمون، الگوریتم تکاملی، بهینه سازی موارد آزمون.
Status : Paper Accepted