یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر
Paper ID : 1228-ICTCK (R2)
Authors:
نیلوفر شهبازی وند *1, علی آذربر2, کوروش منوچهری کلانتری2
1دانشجو
2استادیار
Abstract:
در محیط محاسبات ابری مقیاس بزرگ مراکز داده ابر و کاربران نهایی از نظر جغرافیایی در سراسر جهان توزیع شده‌اند. بزرگ‌ترین چالش برای مراکز داده ابر اینست که چگونه میلیون‌ها درخواست را که بطور مداوم از کاربران نهایی می‌رسند، بطور صحیح و موثر رسیدگی و سرویس داده شوند. در محاسبات ابری تعادل بار برای توزیع مساوی بار کاری پویا بین همه گره‌ها است. تعادل بار برای رسیدن به بیشترین سطح رضایت کاربر و افزایش نرخ استفاده از منابع با تضمین تخصیص کارا و عادلانه هر منبع محاسباتی کمک می‌کند. تعادل بار مناسب در کم کردن مصرف منابع، پیاده‌سازی عدم‌خرابی، توانایی مقیاس پذیری، اجتناب از گلوگاه‌ها و ارائه بیش از حد و غیره کمک می‌کند. در این مقاله ما "متعادل کننده بار مرکزی" را برای تعادل بار بین ماشین‌های مجازی در مرکز داده ارائه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهند که الگوریتم ما می‌تواند به تعادل بار خوبی در محیط محاسبات ابری مقیاس بزرگ نسبت به الگوریتم‌های تعادل بار قبلی برسد.
Keywords:
ابر، تعادل بار، مدیریت صف پویا، زمان‌بند
Status : Paper Accepted