مدل لایه ‏ای اعتماد آگاه از اطمینان برای بهبود دقت توصیه‏ ها در سیستم‏های پیشنهاددهنده
Paper ID : 1234-ICTCK
Authors:
سمانه شیبانی *, حسن شاکری
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Abstract:
پالایش همکارانه یک رویکرد متداول در سیستم‏های پیشنهاددهنده است. با وجود این، کارآمدی رویکرد مذکور در شرایط خلوتی داده ‏ها و کاربران شروع سرد تنزل می‏ یابد. به همین دلیل محققان به ارائه رویکردهای مکمل روی آورده ‏اند که از جمله آنها می ‏توان به تلفیق مدل‏های اعتماد محاسباتی با رویکرد پالایش همکارانه اشاره کرد. در سال‏های اخیر در برخی از مدل‏های اعتماد، پارامتر اطمینان به عنوان معیار دقت تخمین اعتماد مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده است که مدل‏های اعتماد آگاه از اطمینان در بسیاری از کاربردها باعث افزایش دقت و کارآمدی می ‏شوند. در این مقاله یک مدل لایه ‏ای اعتماد آگاه از اطمینان برای افزایش دقت توصیه‏ ها در سیستم پیشنهاددهنده معرفی می‏ گردد. این مدل شامل چهار لایه ارزشیابی، اعتماد مستقیم، اعتماد غیرمستقیم و پیشنهاد است. برای تخمین اعتماد دو رویکرد اعتماد ضمنی و اعتماد صریح براساس روابط تجمیع مدل منطق ذهنی با یکدیگر ترکیب می ‏شوند. اطمینان در لایه اعتماد مستقیم براساس تعداد و تازگی ارزشیابی‏ها و در لایه اعتماد غیرمستقیم براساس طول زنجیره اعتماد و سازگاری نظرات محاسبه می‏ گردد. در لایه پیشنهاد، سناریوهای مختلفی برای انتخاب آیتم‏ها براساس اعتماد و اطمینان مورد مقایسه قرار می‏ گیرد. مدل پیشنهادی بر روی دو مجموعه‏ داده شناخته‏ شده Epinions و FilmTrust مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل با برخی روش‏های موجود قبلی بیانگر برتری قابل‏ ملاحظه روش پیشنهادی از نظر معیارهای دقت و پوشش توصیه‏ ها است.
Keywords:
سیستم پیشنهاددهنده – اعتماد – توصیه - اطمینان – منطق ذهنی
Status : Paper Accepted